Wszystkie szkolenia WSRM

17.01.2023 r.

Szkolenie już się odbyło!

Szkolenie we wtorek 17 stycznia 2023 r. – ZAPRASZAMY

I. Procedura administracyjna. 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. 2. Interes faktyczny a prawny. Pojęcie strony. Legitymacja procesowa. 3. Pełnomocnik i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym. 4. Postępowanie wyjaśniające. Dowody. 5. Zawieszenie postępowania. 6. Rozstrzygnięcia. 7. Postępowanie odwoławcze. Środki zaskarżenia w administracyjnym toku instancji. 8. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nie-ważności rozstrzygnięcia. 9. Uchylenie lub zmiana decyzji. 10. Postępowanie w sprawach zaświadczeń. 11. Skargi i wnioski. II. Postępowania w sprawach dotyczących nieruchomości. 1. Organy właściwe oraz odwoławcze w niektórych rodzajach spraw dotyczących nieru-chomości. 2. Bezczynność i przewlekłość w postępowaniach dotyczących nieruchomości. Środki zaskarżenia. 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji. 4. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. 5. Postępowanie w sprawie odszkodowania za nieruchomość warszawską.

Szczegóły

1.12.2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne w czwartek 1 grudnia 2022 r.

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w systemie ustalania odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2349)

Szczegóły

7.12.2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne w środę 7 grudnia 2022 r.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przeznaczonych dla oddania budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania po 1.01.2019 r.

Szczegóły

21.06.2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Seminarium warsztatowe WYKORZYSTANIE ANALIZY SWOT W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Tematyka warsztatów 1. Ogólny sposób dokonywania analizy SWOT. Objaśnienie, na czym polega i w jakim celu jest wykorzystywana 2. Sprawa sądowa – szczegółowe przedstawienie konkretnej sprawy o ustanowienie służeb-ności drogi koniecznej 3. Opracowanie czterech różnych wariantów dotyczących ustalenia miejsca i sposobu wyko-nywania służebności gruntowej - drogi koniecznej. Poddanie ich analizie SWOT 4. Pełna treść opinii biegłego sądowego. Sentencja opinii ze wskazaniem dwóch wariantów realizacji drogi koniecznej, wybranych ze względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz ochrony przyrody 5. Dyskusja. Praktyczne porady dla uczestników seminarium

Szczegóły

01.03.2022-31.12.2022

Szkolenie już się odbyło!

AKTUALNE PRZEPISY W ZAKRESIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. INFORMACJE DO UZYSKANIA Z GEOPORTALU. STREFY OGRANICZONEJ ZABUDOWY – ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI

Podczas warsztatów będą przedstawione aktualne unormowania prawne w zakresie ewidencji gruntów i budynków, których znajomość i zastosowanie są niezbędne w praktyce wyceny nie-ruchomości (159 stron prezentacji). Zostaną zaprezentowane internetowe portale przestrzenne, mogące stanowić istotne narzędzie wspomagające pracę rzeczoznawcy majątkowego (114 stron prezentacji). Będą też wskazane uwarunkowania możliwości zabudowy nieruchomości, wynikające z przepisów ustanawiających strefy ograniczonej zabudowy (59 stron prezentacji). Uczestnikom zostanie również przedstawiony do rozwiązania test sprawdzający (15 pytań, tzw. test wielkokrotnego wyboru).

Szczegóły

30.11.2021-31.12.2022

Szkolenie już się odbyło!

Szkolenie. NIERUCHOMOŚCI ROLNE – PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU

Tematyka seminarium szkoleniowego 1. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Podsta-wowe pojęcia i definicje prawne (nieruchomość rolna, rolnik indywidualny, gospodarstwo rodzinne, gospodarstwo rolne) 2. Ograniczenia prawne w obrocie nieruchomościami rolnymi, także stanowiącymi własność prywatną. Określone w ustawie wyłączenia tych ograniczeń 3. Uprawnienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Okoliczności wydawania decyzji administracyjnej o zgodzie na nabycie nieruchomości rolnej, albo o niewyrażeniu zgody. Przysługujące KOWR prawo pierwokupu nieruchomości rolnej. Przysługujące KOWR prawo wykupu (w sytuacji innej niż sprzedaż formy przeniesienia własności nieruchomości rolnej) 4. Rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań)

Szczegóły

30.11.2021-31.12.2022

Szkolenie już się odbyło!

TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Ukończenie szkolenia umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 6 pkt. Czas trwania seminarium 12 godzin tzw. edukacyjnych (tj. trwających po 45 minut) ustala się normatywnie, przyjmując za podstawę optymalny czas niezbędny rzeczoznawcy majątkowemu, niebędącemu inżynierem budownictwa, na zapoznanie się i wnikliwe przeanalizowanie materiałów dydaktycznych oraz samodzielne rozwiązanie testów sprawdzających (łącznie 35 pytań testowych). Normatyw ten dotyczy również inżynierów budownictwa niepracujących w charak-terze projektantów ani wykonawców obiektów budowlanych.

Szczegóły

30.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie już się odbyło!

ANALIZA NOWELIZACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE DOKONANYCH W LATACH 2019-2021

Tematyka seminarium szkoleniowego 1. Wskazanie i omówienie ważnych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane, dokonanych w latach 2019 i 2020, uwzględnionych w tekście jednolitym tej ustawy ogłoszonym w Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 2. Wskazanie i omówienie ważnych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane, dokonanych w latach 2020 i 2021, które weszły w życie już po ogłoszeniu ww. jednolitego tekstu tej ustawy 3. Rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań) - każdym pytaniu są trzy warianty odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna Uwaga: podczas trwania seminarium uczestnicy proszeni są o dysponowanie pełnym tekstem jednolitym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. pod poz. 1333 (konspekty opisują bowiem tylko artykuły znowelizowane).

Szczegóły

28.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie już się odbyło!

Statystyka opisowa w wycenie nieruchomości

Podczas warsztatów zostaną przedstawione zasady statystyki opisowej, mającej zastosowanie w wycenie nieruchomości (badanie bazy danych cen transakcyjnych, analiza i charakterystyka rynku nieruchomości rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, generowanie zbioru nieruchomości porównywanych z nieruchomością wycenianą). Słuchacze otrzymają konspekt zawierający podstawowe wyjaśnienia i wzory matematyczne, jak również zostanie im wskazana odpowiednia literatura przedmiotu. Otrzymają też 15 pytań testowych do samodzielnego rozwiązania, w tym 5 zadań obliczeniowych. Czas trwania warsztatów 8 godz. ustala się normatywnie, przyjmując za podstawę czas niezbędny rzeczoznawcy, który na co dzień nie prowadzi szczegółowych analiz statystycznych (oraz w zakresie statystyki ogólnej nie posiada wystarczającej wiedzy teoretycznej), na: przypomnienie i objaśnienie podstawowej terminologii oraz metodyki stosowanej w statystyce opisowej, z podanymi przykładami poznanie zasad graficznej prezentacji baz danych, zapoznanie się ze wskazaną bibliografią literatury przedmiotu, dokonanie wyboru przynajmniej jednej pozycji, oraz na prawidłowe rozwiązanie 15 pytań testowych, w tym 5 zadań obliczeniowych (z 21 danych uszeregowanych losowo).

Szczegóły