Wszystkie szkolenia WSRM

30.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie jest w trakcie!

ANALIZA NOWELIZACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE DOKONANYCH W LATACH 2019-2021

Tematyka seminarium szkoleniowego 1. Wskazanie i omówienie ważnych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane, dokonanych w latach 2019 i 2020, uwzględnionych w tekście jednolitym tej ustawy ogłoszonym w Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 2. Wskazanie i omówienie ważnych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane, dokonanych w latach 2020 i 2021, które weszły w życie już po ogłoszeniu ww. jednolitego tekstu tej ustawy 3. Rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań) - każdym pytaniu są trzy warianty odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna Uwaga: podczas trwania seminarium uczestnicy proszeni są o dysponowanie pełnym tekstem jednolitym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. pod poz. 1333 (konspekty opisują bowiem tylko artykuły znowelizowane).

Szczegóły

28.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie jest w trakcie!

Statystyka opisowa w wycenie nieruchomości

Podczas warsztatów zostaną przedstawione zasady statystyki opisowej, mającej zastosowanie w wycenie nieruchomości (badanie bazy danych cen transakcyjnych, analiza i charakterystyka rynku nieruchomości rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, generowanie zbioru nieruchomości porównywanych z nieruchomością wycenianą). Słuchacze otrzymają konspekt zawierający podstawowe wyjaśnienia i wzory matematyczne, jak również zostanie im wskazana odpowiednia literatura przedmiotu. Otrzymają też 15 pytań testowych do samodzielnego rozwiązania, w tym 5 zadań obliczeniowych. Czas trwania warsztatów 8 godz. ustala się normatywnie, przyjmując za podstawę czas niezbędny rzeczoznawcy, który na co dzień nie prowadzi szczegółowych analiz statystycznych (oraz w zakresie statystyki ogólnej nie posiada wystarczającej wiedzy teoretycznej), na: przypomnienie i objaśnienie podstawowej terminologii oraz metodyki stosowanej w statystyce opisowej, z podanymi przykładami poznanie zasad graficznej prezentacji baz danych, zapoznanie się ze wskazaną bibliografią literatury przedmiotu, dokonanie wyboru przynajmniej jednej pozycji, oraz na prawidłowe rozwiązanie 15 pytań testowych, w tym 5 zadań obliczeniowych (z 21 danych uszeregowanych losowo).

Szczegóły

31.03.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie jest w trakcie!

Warsztaty: SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRAKTYCZNEGO POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO PODCZAS WYCEN NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚĆ PORÓWNAWCZEGO I KOSZTOWEGO

Tematyka warsztatów: 1. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Okoliczności stosowania, założenia i algorytm praktycznego postępowania 2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia kosztowego. Okoliczności stosowania, założenia i algorytm praktycznego postępowania 3. Sprawdzian – test wielokrotnego wyboru

Szczegóły

1.02.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie jest w trakcie!

WARSZTATY w 2021 roku: Wycena nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych – wybrane zagadnienia praktyczne, przykłady – 5 konkretnych operatów szacunkowych, sprawdzian – test wielokrotnego wyboru.

Przypomnienie odpowiednich przepisów i podstaw metodycznych wyceny, właściwych dla szacowania takich nieruchomości, zapoznanie się z zasadami dobrej praktyki (prawidłowa interpretacja możliwych przypadków), przeanalizowanie treści 5 konkretnych operatów szacunkowych, oraz na prawidłowe rozwiązanie testu sprawdzającego. Tematyka warsztatów Przypomnienie podstaw prawnych i metodyki wyceny. Omówienie wybranych przepisów prawa mających zastosowanie przy wycenie nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych (z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych) Wskazanie literatury przedmiotu Doświadczenia z praktyki wyceny nieruchomości drogowych w Polsce Interpretacja konkretnych przypadków (8 wybranych, możliwych sytuacji) wyceny nieruchomości nabywanych pod drogi Szczegółowa analiza treści 5 operatów szacunkowych Sprawdzian – test wielokrotnego wyboru

Szczegóły

Szkolenie warsztatowe od 01 lutego do 31 grudnia 2021 r.

3 marca 2020 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 3 marca 2020 r. – Zapraszamy!

Podczas warsztatów zostaną przedstawione sposoby sporządzania konkretnych wycen. Osoba prowadząca wskaże praktyczne problemy napotykane podczas prac nad operatem szacunkowym. Udzieli wyjaśnień uczestnikom seminarium, zaprezentuje procedurę oszacowania wybranych praw do nieruchomości w Warszawie.

Szczegóły

28 stycznia 2020 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty – 28 stycznia 2020 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności radzenia sobie z ważnymi kwestiami proceduralnymi i merytorycznymi, dotyczącymi pracy rzeczoznawcy majątkowego w charakterze biegłego sądowego. Wskazanie konkretnych sytuacji mogących w praktyce stwarzać problemy, oraz wyjaśnienia dotyczące ich uniknięcia lub - gdy już zaistnieją - rozwiązywania.

Szczegóły

14 stycznia 2020 roku