Wszystkie szkolenia WSRM

23.05.2023 r,

29.05.2023 r - 30 .05.2023 r.

17.01.2023 r.

Szkolenie już się odbyło!

Szkolenie we wtorek 17 stycznia 2023 r. – ZAPRASZAMY

I. Procedura administracyjna. 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. 2. Interes faktyczny a prawny. Pojęcie strony. Legitymacja procesowa. 3. Pełnomocnik i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym. 4. Postępowanie wyjaśniające. Dowody. 5. Zawieszenie postępowania. 6. Rozstrzygnięcia. 7. Postępowanie odwoławcze. Środki zaskarżenia w administracyjnym toku instancji. 8. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nie-ważności rozstrzygnięcia. 9. Uchylenie lub zmiana decyzji. 10. Postępowanie w sprawach zaświadczeń. 11. Skargi i wnioski. II. Postępowania w sprawach dotyczących nieruchomości. 1. Organy właściwe oraz odwoławcze w niektórych rodzajach spraw dotyczących nieru-chomości. 2. Bezczynność i przewlekłość w postępowaniach dotyczących nieruchomości. Środki zaskarżenia. 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji. 4. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. 5. Postępowanie w sprawie odszkodowania za nieruchomość warszawską.

Szczegóły

1.12.2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne w czwartek 1 grudnia 2022 r.

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w systemie ustalania odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2349)

Szczegóły

7.12.2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne w środę 7 grudnia 2022 r.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przeznaczonych dla oddania budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania po 1.01.2019 r.

Szczegóły