Prezentacja WSRM

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych istnieje od 1992 roku. Zostało zarejestrowane dn. 27.11.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

W 2023 r. Stowarzyszenie obchodziło 30-tą rocznicę swojej działalności.

Wg stanu na 20 września 2022  r. WSRM liczy 822 osób – członków zwyczajnych, w tym  788 rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest niekwestionowany ojciec naszego zawodu – pan Henryk Jędrzejewski (b. długoletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury).

Przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych od 2017 roku wydaje czasopismo pn. „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”. Kwartalnik ten  jest przekazywany (w formie papierowe lub elektronicznej) nieodpłatnie członkom naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk  Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych należy do związku stowarzyszeń – Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od samego powstania PFSRM.

Prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest kolega Tomasz Ciodyk.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

 • Przewodniczącą Komisji Szkoleń jest Iwona Tatol. Członkiem Komisji jest Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 • Członkami Komisji Arbitrażowej są: Maria Duciak, Romuald Gromulski, Katarzyna Kwiatek, Dariusz Kowalczyk, Elwira Laskowska, Mieczysław Prystupa, Jerzy Pindelski, Grzegorz Szaraniec, Anna Szelągowska, Ewelina Turek-Czecharowska, Wojciech Wolcendorf, Bartłomiej Zydlewicz
 • Członkiem Komisji Rewizyjnej jest Elwira Laskowska
 • Członkiem Komisji Etyki jest Renata Ługowska
 • Członkami Komisji Odznaczeń jest: Maria Duciak,
 • Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy” jest Renata Chróstna
 • W Radzie Programowej kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy” jest Tomasz Klusek
 • Regionalnym Pełnomocnikiem  PFSRM ds. praktyk zawodowych jest Renata Komor.

Członkami Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej są: Mieczysław Prystupa, Małgorzata Grzesik, Renata Chróstna, Tomasz Klusek, Elwira Laskowska, Józef Pyrgies, Jerzy Pindelski, Joanna Monika Szapiro-Nowakowska, Agnieszka Bitner-Fiałkowska.

Natomiast kol. Zbigniew Brodaczewski jest przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Zastępcami Przewodniczącego Komisji są: Elwira Laskowska, Jerzy Pindelski. Członkami Komisji Odpowiedzialności Zawodowej są: kol. Marta Antosik, Renata Chróstna, Romuald Gromulski, Aldona Góźdź, Iwona Tatol, Adam Kapelusiak, Dariusz Kowalczyk, Ewelina Turek-Czecharowska,

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych już tradycyjnie nadaje priorytet dla szkolenia i doskonalenia zawodowego swoich członków. Zarząd WSRM bardzo poważnie podchodzi do zapisanego w ustawie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Realizowany w Stowarzyszeniu program szkoleń jest przydatny w pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, pogłębia jej specjalistyczny i ekspercki charakter.

Szkolenia realizowane są zarówno systemem zleceniowym, jak i siłami własnymi. Zamawiane są prelekcje osób nie będących członkami Stowarzyszenia – uznanych specjalistów w zakresie metodologii wycen oraz nauk towarzyszących wycenie praw majątkowych. Wykorzystywana jest jednak także i własna wiedzą oraz doświadczenie zawodowe. Zarząd WSRM wychodzi bowiem z założenia, że każdy rzeczoznawca majątkowy – członek WSRM opanował perfekcyjnie jakiś segment teorii lub praktyki wyceny, a swoje przemyślenia może i powinien przedstawić na forum zebrania szkoleniowego.

Tematyka szkoleń dostosowywana do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz ze zmian przepisów prawa i standardów zawodowych. Wycena praw majątkowych jest traktowana obszernie: w programie szkolenia i doskonalenia zawodowego są uwzględniane – oprócz szacowania nieruchomości – także zagadnienia dotyczące wyceny środków trwałych oraz określania wartości zorganizowanych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw).

Zebrania szkoleniowe WSRM mają charakter otwarty, może wziąć w nich udział każdy. Członkowie Stowarzyszenia mają jednak wstęp wolny (zapisy na szkolenia poprzez elektroniczny formularz), w ramach na bieżąco uregulowanych składek (składka organizacyjna w WSRM wynosi od lipca 2024 r., 40 zł/mies. od osoby). Wpisowe 300 zł. Dla osób niebędących członkami WSRM ustalana jest każdorazowo opłata za udział w zajęciach szkoleniowych. Informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie WSRM mogą sobie również stamtąd pobrać konspekty w wersji elektronicznej, przygotowane przez wykładowców.
Zgodnie ze statutem WSRM wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się co 3 lata.

Zarząd WSRM

 • prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący Zarządu WSRM,
 • mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, prof. uczelni – skarbnik
 • mgr inż. Ewelina Sawicka – sekretarz
 • dr inż. Aldona Góźdź
 • mgr inż. Iwona Tatol – sprawy szkoleń
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • mgr inż. Kazimierz Roguski

 Komisja Rewizyjna WSRM

 • mgr inż. Romuald Gromulskii – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WSRM
 • mgr inż. Jerzy Wojciech Derski
 • mgr inż. Dariusz Kowalczyk
 • mgr inż. Renata Ługowska
 • mgr inż. Ewelina Turek-Czecharowska

Sąd Koleżeński WSRM

 • mgr inż. Włodzimierz Szymanowicz – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego WSRM
 • mgr inż. Zbigniew Baranowski
 • mgr inż. Anna Więckowska – sekretarz
 • mgr Małgorzata Jankowska
 • mgr Anna Szelągowska – Zastępca Przewodniczącego

Komisja Arbitrażowa WSRM

 • dr inż. Elwira Laskowska – Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej WSRM
 • mgr inż. Marta Antosik
 • dr inż. Joanna Burkacka-Jurgiel
 • mgr Magdalena Burdzy
 • mgr Tomasz Ciodyk
 • mgr Maria Duciak
 • dr inż. Aldona Góźdź
 • mgr inż. Romuald Gromulski
 • mgr inż. Iwona Tatol
 • mgr inż. Ewa Kaczor
 • mgr Jan Konieczny
 • mgr Łukasz Koterski
 • mgr inż. Dariusz Kowalczyk
 • mgr Magdalena Popek
 • mgr inż. Jerzy Pindelski
 • mgr Grzegorz Szaraniec
 • mgr Anna Szelągowska
 • mgr inż. Ewelina Turek-Czecharowska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 • mgr inż. Wojciech Wolcendorf
 • mgr Bartlomiej Zydlewicz

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, w dalszych częściach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 4
Stowarzyszenie zrzesza biegłych i rzeczoznawców w zakresie:
1) szacowania nieruchomości i majątku ruchomego z nią związanego,
2) przekształceń własnościowych,
3) inwestowania, obrotu i zarządzania nieruchomościami.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji o podobnym profilu działania, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach.
§ 6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, lecz do załatwiania swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 8
Na terenie swojego działania Stowarzyszenie posiada prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych w formie oddziałów.
§ 9
1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH.
2. Stowarzyszenie może ustalić godło i odznakę Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, doskonalenie zawodowe członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, czuwanie nad nienagannym poziomem etycznym, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych poprzez:
1) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
2) dbanie o wysoki poziom etyczny i kwalifikacje członków Stowarzyszenia,
3) inicjowanie badań, rozwiązań i projektów, służących doskonaleniu metod pracy i techniki w obsłudze rynku nieruchomości,
4) prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe, w tym działalności wydawniczej, organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
5) udzielanie członkom pomocy prawnej i zawodowej,
6) tworzenie na użytek rynku banku informacji,
7) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cel Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych, samorządowych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie:
a) opiniowania uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości,
b) opiniowania spornych opracowań, dotyczących nieruchomości.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który jest rzeczoznawcą lub inna osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, która zadeklaruje przystąpienie i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca stałe wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
W przypadku odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany może, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów), którego uchwała ostateczna rozstrzyga sprawę.
§ 15
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub Społeczeństwa.
§ 16
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b) korzystać z urządzeń, świadczeń, usług i pomocy Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w podejmowaniu Uchwał z głosem doradczym; nie posiadają oni czynnego i biernego prawa wyboru.
§ 17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) ścisłego przestrzegania statutu i stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 18
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) skreślenia z listy członków z powodu nieuiszczania składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu z ostrzeżeniem,
c) skreślenia z listy członków z powodu utraty uprawnień zawodowych,
d) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
2. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
§ 19
Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 20
W razie naruszania przez członka postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej, Zarząd Stowarzyszenia występuje do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zastosowanie odpowiednich sankcji.

§ 21
Członek honorowy ma prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.
§ 22
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 23
Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków (Delegatów), podjętą większością 3/4 oddanych głosów.

ROZDZIAŁ IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia
§ 24
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków (Delegatów),
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 25
1. Uchwały Władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów. Głosowanie może być jawne lub tajne, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/2 obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym 30 minut po terminie pierwszym – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 20% liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzenie dokooptowanych do władz osób powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

WALNE ZEBRANIE
§ 26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów).
Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, najpóźniej do końca I półrocza. Ponadto, Zarząd Stowarzyszenia może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) w razie potrzeby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/10 członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27
W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób lub powstaną Oddziały Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych według klucza ustalonego przez Walne Zebranie Członków.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
1) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
2) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalenie regulaminu działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) uchwalenie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia,
6) ustalanie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Stowarzyszenia,
7) wybór bezpośredni przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
9) ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
10) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
12) nadawanie godności członka honorowego,
13) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków (Delegatów) przez Zarząd Stowarzyszenia,
15) podejmowanie uchwały o godle i odznace Stowarzyszenia,
16) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnym charakterze,
17) powoływanie Oddziałów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, z możliwością udzielenia delegacji Zarządowi Stowarzyszenia,
18) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§29
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Przewodniczący Zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków.
§ 30
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
3) opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków,
4) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
7) w miarę potrzeb, przekazywanie Zarządom Oddziałów pełnomocnictw do prowadzenia gospodarki majątkiem Oddziału,
8) wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych,
9) wystąpienie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) z wnioskami o pozbawienie godności członka honorowego.
§ 31
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia te zwołuje Przewodniczący, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, wybranych w wyborach tajnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
3) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
4) w przypadku nieuzasadnionego niezwołania przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie dwóch miesięcy nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów), zwołanie tego nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów).
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 34
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) w głosowaniu tajnym. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata. Sąd Koleżeński wyłania spośród siebie Przewodniczącego.
§ 35
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw, dotyczących zarzutów naruszania postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.
§ 36
Zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów).

ROZDZIAŁ V

Terenowe jednostki organizacyjne
§ 37
W ramach otrzymanej delegacji Walnego Zebrania Członków (Delegatów), na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, mogą być powołane Oddziały Stowarzyszenia.

§ 38
Władzami Oddziału są:
1) Zebranie Członków,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 39
Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Oddziału.
§ 40
Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.
§ 41
Do kompetencji Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 42
Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, wybranych w głosowaniu tajnym. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata. Przewodniczący Oddziału wybierany jest bezpośrednio przez Zebranie Członków Oddziału.
§ 43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) kierowanie działalnością Oddziału,
2) wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia,
3) opracowywanie okresowych planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań,
4) gospodarowanie funduszami Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,
5) reprezentowanie Oddziału wobec lokalnych władz państwowych i samorządowych,
6) zwoływania Zebrania Członków,
7) kierowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członka łamiącego zasady etyki zawodowej i postanowienia statutu.
§ 44
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący, podając porządek dzienny.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 45
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków.
Kadencja Komisji trwa trzy lata. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału, z głosem doradczym.
§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Oddziału,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządu Oddziału,
3) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia
§ 47
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 48
Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) dotacji i subwencji,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 49
Dla ważności pism, dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia lub jego Zastępcy i Skarbnika. Uprawnienia w zakresie podpisywania innych pism mogą być przeniesione uchwałą Zarządu na innych Członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 50
W ramach posiadanych pełnomocnictw, pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Oddziału podpisują Przewodniczący Zarządu Oddziału lub jego Zastępca i Skarbnik Oddziału.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 51
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków ((Delegatów) większością 2/3 głosów.
§ 52
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczać likwidatorów.

Warszawa, dnia 18.04.2017 r.