Prezentacja WSRM

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych istnieje od 1992 roku. Zostało zarejestrowane dn. 27.11.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

W 2017 r. Stowarzyszenie obchodziło 25-tą rocznicę swojej działalności.

Wg stanu na 20 września  2022  r. WSRM liczy 822 osób – członków zwyczajnych, w tym    788 rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest niekwestionowany ojciec naszego zawodu – pan Henryk Jędrzejewski (b. długoletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury).

Przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych od 2017 roku wydaje czasopismo pn. „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk  Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych należy do związku stowarzyszeń – Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od samego powstania PFSRM.

Prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest nasz kolega Tomasz Ciodyk.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

 • Przewodniczącą Komisji Szkoleń jest Iwona Tatol.
 • Członkami Komisji Arbitrażowej są: Maria Duciak, Romuald Gromulski, Katarzyna Kwiatek, Dariusz Kowalczyk, Elwira Laskowska, Mieczysław Prystupa, Jerzy Pindelski, Grzegorz Szaraniec, Anna Szelągowska, Ewelina Turek-Czecharowska, Wojciech Wolcendorf, Bartłomiej Zydlewicz
 • Członkiem Komisji Rewizyjnej jest Elwira Laskowska
 • Członkiem Komisji Etyki jest Renata Ługowska
 • Członkami Komisji Odznaczeń są: Maria Duciak, Marek Grabowski
 • Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy” jest Renata Chróstna
 • W Radzie Programowej kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy” jest Tomasz Klusek
 • Regionalnym Pełnomocnikiem  PFSRM ds. praktyk zawodowych jest Renata Komor.

Członkami Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej są: Mieczysław Prystupa, Tomasz Klusek, Elwira Laskowska, Józef Pyrgies, Jerzy Pindelski, Joanna Monika Szapiro-Nowakowska, Agnieszka Bitner-Fiałkowska.

Natomiast kol. Zbigniew Brodaczewski jest przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Zastępcami Przewodniczącego Komisji są: Elwira Laskowska, Jerzy Pindelski. Członkami Komisji Odpowiedzialności Zawodowej są: kol. Marta Antosik, Renata Chróstna, Romuald Gromulski, Aldona Góźdź, Iwona Tatol, Adam Kapelusiak, Dariusz Kowalczyk, Ewelina Turek-Czecharowska,

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych już tradycyjnie nadaje priorytet dla szkolenia i doskonalenia zawodowego swoich członków. Zarząd WSRM bardzo poważnie podchodzi do zapisanego w ustawie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Realizowany w Stowarzyszeniu program szkoleń jest przydatny w pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, pogłębia jej specjalistyczny i ekspercki charakter.

Szkolenia realizowane są zarówno systemem zleceniowym, jak i siłami własnymi. Zamawiane są prelekcje osób nie będących członkami Stowarzyszenia – uznanych specjalistów w zakresie metodologii wycen oraz nauk towarzyszących wycenie praw majątkowych. Wykorzystywana jest jednak także i własna wiedzą oraz doświadczenie zawodowe. Zarząd WSRM wychodzi bowiem z założenia, że każdy rzeczoznawca majątkowy – członek WSRM opanował perfekcyjnie jakiś segment teorii lub praktyki wyceny, a swoje przemyślenia może i powinien przedstawić na forum zebrania szkoleniowego.

Tematyka szkoleń dostosowywana do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz ze zmian przepisów prawa i standardów zawodowych. Wycena praw majątkowych jest traktowana obszernie: w programie szkolenia i doskonalenia zawodowego są uwzględniane – oprócz szacowania nieruchomości – także zagadnienia dotyczące wyceny środków trwałych oraz określania wartości zorganizowanych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw).

Zebrania szkoleniowe WSRM mają charakter otwarty, może wziąć w nich udział każdy. Członkowie Stowarzyszenia mają jednak wstęp wolny, w ramach na bieżąco uregulowanych składek (składka organizacyjna w WSRM wynosi od maja 2017 r., 30 zł/mies. od osoby). Wpisowe 300 zł. Dla osób niebędących członkami WSRM ustalana jest każdorazowo opłata za udział w zajęciach szkoleniowych. Informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie WSRM mogą sobie również stamtąd pobrać konspekty w wersji elektronicznej, przygotowane przez wykładowców.
Zgodnie ze statutem WSRM wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się co 3 lata.

Zarząd WSRM

 • prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący Zarządu WSRM,
 • mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, prof. uczelni – skarbnik
 • mgr inż. Ewelina Sawicka – sekretarz
 • mgr Tomasz Ciodyk
 • dr inż. Aldona Góźdź
 • mgr inż. Iwona Tatol – sprawy szkoleń
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • mgr inż. Kazimierz Roguski

 Komisja Rewizyjna WSRM

 • mgr inż. Marek Grabowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WSRM
 • mgr inż. Jerzy Wojciech Derski
 • mgr inż. Romuald Gromulski
 • mgr inż. Dariusz Kowalczyk
 • mgr inż. Renata Ługowska

Sąd Koleżeński WSRM

 • mgr inż. Włodzimierz Szymanowicz – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego WSRM
 • mgr inż. Zbigniew Baranowski
 • mgr inż. Anna Więckowska – sekretarz
 • mgr Małgorzata Jankowska
 • mgr Anna Szelągowska – Zastępca Przewodniczącego

Komisja Arbitrażowa WSRM

 • dr inż. Elwira Laskowska – Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej WSRM
 • mgr inż. Marta Antosik
 • dr inż. Joanna Burkacka-Jurgiel
 • mgr Magdalena Burdzy
 • mgr Tomasz Ciodyk
 • mgr Maria Duciak
 • dr inż. Aldona Góźdź
 • mgr inż. Romuald Gromulski
 • mgr inż. Iwona Jakubczyk
 • mgr inż. Ewa Kaczor
 • mgr Jan Konieczny
 • mgr Łukasz Koterski
 • mgr inż. Dariusz Kowalczyk
 • mgr Magdalena Popek
 • mgr inż. Jerzy Pindelski
 • mgr Grzegorz Szaraniec
 • mgr Anna Szelągowska
 • mgr inż. Ewelina Turek-Czecharowska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 • mgr inż. Wojciech Wolcendorf
 • mgr Bartlomiej Zydlewicz

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, w dalszych częściach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 4
Stowarzyszenie zrzesza biegłych i rzeczoznawców w zakresie:
1) szacowania nieruchomości i majątku ruchomego z nią związanego,
2) przekształceń własnościowych,
3) inwestowania, obrotu i zarządzania nieruchomościami.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji o podobnym profilu działania, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach.
§ 6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, lecz do załatwiania swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 8
Na terenie swojego działania Stowarzyszenie posiada prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych w formie oddziałów.
§ 9
1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH.
2. Stowarzyszenie może ustalić godło i odznakę Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, doskonalenie zawodowe członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, czuwanie nad nienagannym poziomem etycznym, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych poprzez:
1) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
2) dbanie o wysoki poziom etyczny i kwalifikacje członków Stowarzyszenia,
3) inicjowanie badań, rozwiązań i projektów, służących doskonaleniu metod pracy i techniki w obsłudze rynku nieruchomości,
4) prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe, w tym działalności wydawniczej, organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
5) udzielanie członkom pomocy prawnej i zawodowej,
6) tworzenie na użytek rynku banku informacji,
7) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cel Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych, samorządowych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie:
a) opiniowania uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości,
b) opiniowania spornych opracowań, dotyczących nieruchomości.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który jest rzeczoznawcą lub inna osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, która zadeklaruje przystąpienie i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca stałe wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
W przypadku odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany może, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów), którego uchwała ostateczna rozstrzyga sprawę.
§ 15
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub Społeczeństwa.
§ 16
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b) korzystać z urządzeń, świadczeń, usług i pomocy Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w podejmowaniu Uchwał z głosem doradczym; nie posiadają oni czynnego i biernego prawa wyboru.
§ 17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) ścisłego przestrzegania statutu i stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 18
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) skreślenia z listy członków z powodu nieuiszczania składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu z ostrzeżeniem,
c) skreślenia z listy członków z powodu utraty uprawnień zawodowych,
d) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
2. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
§ 19
Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 20
W razie naruszania przez członka postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej, Zarząd Stowarzyszenia występuje do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zastosowanie odpowiednich sankcji.

§ 21
Członek honorowy ma prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.
§ 22
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 23
Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków (Delegatów), podjętą większością 3/4 oddanych głosów.

ROZDZIAŁ IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia
§ 24
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków (Delegatów),
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 25
1. Uchwały Władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów. Głosowanie może być jawne lub tajne, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/2 obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym 30 minut po terminie pierwszym – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 20% liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzenie dokooptowanych do władz osób powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

WALNE ZEBRANIE
§ 26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów).
Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, najpóźniej do końca I półrocza. Ponadto, Zarząd Stowarzyszenia może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) w razie potrzeby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/10 członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27
W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób lub powstaną Oddziały Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych według klucza ustalonego przez Walne Zebranie Członków.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
1) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
2) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalenie regulaminu działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) uchwalenie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia,
6) ustalanie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Stowarzyszenia,
7) wybór bezpośredni przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
9) ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
10) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
12) nadawanie godności członka honorowego,
13) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków (Delegatów) przez Zarząd Stowarzyszenia,
15) podejmowanie uchwały o godle i odznace Stowarzyszenia,
16) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnym charakterze,
17) powoływanie Oddziałów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, z możliwością udzielenia delegacji Zarządowi Stowarzyszenia,
18) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§29
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Przewodniczący Zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków.
§ 30
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
3) opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków,
4) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
7) w miarę potrzeb, przekazywanie Zarządom Oddziałów pełnomocnictw do prowadzenia gospodarki majątkiem Oddziału,
8) wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych,
9) wystąpienie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) z wnioskami o pozbawienie godności członka honorowego.
§ 31
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia te zwołuje Przewodniczący, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, wybranych w wyborach tajnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
3) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
4) w przypadku nieuzasadnionego niezwołania przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie dwóch miesięcy nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów), zwołanie tego nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów).
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 34
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) w głosowaniu tajnym. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata. Sąd Koleżeński wyłania spośród siebie Przewodniczącego.
§ 35
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw, dotyczących zarzutów naruszania postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.
§ 36
Zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów).

ROZDZIAŁ V

Terenowe jednostki organizacyjne
§ 37
W ramach otrzymanej delegacji Walnego Zebrania Członków (Delegatów), na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, mogą być powołane Oddziały Stowarzyszenia.

§ 38
Władzami Oddziału są:
1) Zebranie Członków,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 39
Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Oddziału.
§ 40
Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.
§ 41
Do kompetencji Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 42
Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, wybranych w głosowaniu tajnym. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata. Przewodniczący Oddziału wybierany jest bezpośrednio przez Zebranie Członków Oddziału.
§ 43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) kierowanie działalnością Oddziału,
2) wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia,
3) opracowywanie okresowych planów pracy, preliminarzy budżetowych i sprawozdań,
4) gospodarowanie funduszami Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,
5) reprezentowanie Oddziału wobec lokalnych władz państwowych i samorządowych,
6) zwoływania Zebrania Członków,
7) kierowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członka łamiącego zasady etyki zawodowej i postanowienia statutu.
§ 44
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący, podając porządek dzienny.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 45
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków.
Kadencja Komisji trwa trzy lata. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału, z głosem doradczym.
§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Oddziału,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządu Oddziału,
3) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia
§ 47
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 48
Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) dotacji i subwencji,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 49
Dla ważności pism, dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia lub jego Zastępcy i Skarbnika. Uprawnienia w zakresie podpisywania innych pism mogą być przeniesione uchwałą Zarządu na innych Członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 50
W ramach posiadanych pełnomocnictw, pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Oddziału podpisują Przewodniczący Zarządu Oddziału lub jego Zastępca i Skarbnik Oddziału.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 51
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków ((Delegatów) większością 2/3 głosów.
§ 52
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczać likwidatorów.

Warszawa, dnia 18.04.2017 r.

Informacja

Konferencja z okazji Jubileuszu XXX-lecia WSRM pod hasłem „NOWE WYZWANIA DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH”. Zapraszamy!

Czytaj więcej