Kwartalnik

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” – to czasopismo dla specjalistów z zawodów nieruchomościowych, ale także dla osób zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, prawników, samorządowców, bankowców.

Kwartalnik jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym nowego kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Na łamach kwartalnika będziemy publikować artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” to esencja wiedzy, przydatna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, urzędnika samorządowego odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

Zachęcamy do prenumeraty czasopisma, koszt roczny to 144 zł (w tym wysyłka 24 zł). Pojedyncze numery do nabycia w cenie 30 zł/egz. + 6 zł koszty wysyłki.

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 19

SPIS TREŚCI WNiP nr 19

 Wywiad z szefem KOZ Zbigniewem Brodaczewskim – Jak działa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej?

Leszek Jerzy Jasiński  Samozniszczenie kapitalistów

Fragmenty Instrukcji Katastralnej z 1926 roku

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Raport Evaluer Index 2021 Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – część II, Raport Emmerson Evaluation

Adam Dąbrowski Metodyka opracowania szczegółowych map pokrycia terenu na podstawie istniejących źródeł danych

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego  

Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie

Kalendarz prawny

Czy drewno egzotyczne na elewacji zwiększa wartość nieruchomości?

Książki na jesień

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 18

 Henryk Jędrzejewski Standardy zawodowe – wygrana czy przegrana środowiska rzeczoznawców majątkowych?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (fragmenty)

Planowane zmiany w planowaniu przestrzennym

Robert Bernat System katastralny w Czechach

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Raport Evaluer Index 2021 Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – część I, Raport Emmerson Evaluation

Monika Nowakowska Jak dawniej wyceniano Warszawie

Kalendarz prawny

Inteligentny dom

Książki na lato

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 17

Pismo Anny Korneckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Debata w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Komentarz do stanowiska PFSRM w sprawie standardów zawodowych

Mieczysław Prystupa, Prognozowanie zmian na rynku nieruchomości w kontekście wyceny nieruchomości

Elżbieta Mączyńska, Czy pandemia to czarny łabędź?

Wojciech Kiczka, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

Europejskie Standardy Wyceny 2020

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec, Raport z analizy cen transakcyjnych lokali mieszkaniowych w II półroczu 2020 Emmerson Evaluation

Fragmenty publikacji NBP pt. „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2020 r.

Kalendarz prawny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

Książki na wiosnę

Wiersz

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 15-16

Czy zawód rzeczoznawstwo majątkowe znalazł się na zakręcie? Rozmowa z prof. Mieczysławem Prystupą

Projekty 4 standardów zawodowych – opracowane przez Radę Standardów Wyceny Nieruchomości

Ewelina Turek-Czecharowska Konsekwencje popełnienia błędu w opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Robert Bernat Wycena Nieruchomości w Czechach

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec, Raport Emmerson Evaluation z analizy cen transakcyjnych lokali mieszalnych w I półroczu 2020 roku

Kataster w Galicji

Kalendarz prawny

Kosmiczny atlas Warszawy

Zieleń i mała retencja zamiast betonu

Książki do poczytania zimą

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 14

Mieczysław Prystupa Wyceny w okresie pandemii w podejściu dochodowym metodą inwestycyjną  

Robert Zygmunt O potrzebie zmian w przepisach i metodyce wyceny gruntów leśnych

Robert Bernat Wycena Nieruchomości w Szwecji

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Rynek Hoteli i Condo-hoteli w Polsce 2020, Raport Emmerson Evaluation

Kalendarz prawny

Nieruchomości po okresie pandemii

Książki do poczytania latem

Mieczysław Prystupa Śpieszmy się poznawać ludzi tak szybko odchodzą – wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 13

Henryk Jędrzejewski Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami cz. 3

Ład przestrzenny – konieczne zmiany, Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Mieczysław Prystupa Wartość rynkowa a praktyka wyceny

Piotr Krysik Minimalne standardy efektywności energetycznej i ich wpływ na wycenę nieruchomości

Leszek J. Jasiński – Czym jest ekonomia?

Analiza rynku nieruchomości w Polsce w III kwartale 2019 r. – raport NBP

Robert Bernat Wycena nieruchomości w Danii.

Gospodarka leśna II Rzeczypospolitej

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 12

Henryk Jędrzejewski Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami część 2

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Wojciech Kiczka Dlaczego metoda analizy statystycznej rynku nie powinna być aktualnie stosowana w wycenie nieruchomości

 Agnieszka Bitner, Małgorzata Frosik Wykorzystaie geoportalu w wycenie nieruchomości

Elektromobilność w Polsce

 Robert Bernat Wycena nieruchomości w Szwajcarii

W trosce o komfort życia i środowiska

Warszawa 1938 w liczbach

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Polecamy do czytania zimą

 Mieczysław Prystupa Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po właściwej stronie

 Sara Possumus  Noc spełnienia obietnicy

 

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 11

Henryk Jędrzejewski Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami część 1

Zbigniew Januszewski Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu

Leszek J Jasiński Rozwój, strategia, regres systemu gospodarczego

Kontrole NIK w inspektoratach nadzoru budowlanego

Podsumowanie sytuacji na rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową – analiza średnich cen oraz udziału w  wartości inwestycji deweloperskiej. Raport Emmerson Evaluation

Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy przez Łukasza Gołębiowskiego, członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Aktualności z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Polecamy do czytania jesienią

 Mieczysław Prystupa Historia mojej współpracy z pewnym komornikiem

 Marta Rzepka Moja gliniana pasja

 Stefan Todorski Fraszki

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 10

Amicus de Rebus Peritorum Polonorum – wywiad z przewodniczącym Kapituły Henrykiem Jędrzejewskim

Lista dotychczasowych laureatów medalu Amicus de Rebus Peritorum Polonorum

Monika Szapiro-Nowakowska Informacja o stanie prac nas Standardami Zawodowymi Wyceny Nieruchomości opracowywanymi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia kosztowego”  (projekt wstępny)

Robert Bernat O rynku i wycenie nieruchomości w Austrii

Emmerson Evaluation Rynek condohoteli i oboiektów z apartamentami wypoczynkowymi w Polsce 2018 roku

Przepisy z dnia 11 maja 1935 wydane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przy udzielaniu przez Państwowy Bank Rolny długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych.

Leszek Jasiński Pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Kooperatywy mieszkaniowe – projekt ustawy

Sprawozdanie szefa resortu MSWiA z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w 2018 r.

Antoniego Kępińskiego myśli i aforyzmy

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 9

Henryk Jędrzejewski Nowe uregulowania prawne, w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczące przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Monika Szapiro-Nowakowska: Opinia dotycząca przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Studium przypadku

Tomasz Ciodyk: Nowelizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Arek Janicki: Zwiększanie jakości operatów szacunkowych

Dariusz Książek, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Rynek Hoteli w Polsce w 2018 roku

Walka o czyste powietrze: jak się ochronić przed smogiem

Książki na wiosnę

 Mieczysław Prystupa: Nasłonecznienie stoku

 Stanisława Kalus: Poszukiwanie wiosny