Kwartalnik

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” – to czasopismo dla specjalistów z zawodów nieruchomościowych, ale także dla osób zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, prawników, samorządowców, bankowców.

Kwartalnik jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym nowego kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Na łamach kwartalnika będziemy publikować artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” to esencja wiedzy, przydatna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, urzędnika samorządowego odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

Zachęcamy do prenumeraty czasopisma, koszt roczny to 124 zł (w tym wysyłka 24 zł). Pojedyncze numery do nabycia w cenie 25 zł/egz. + 6 zł koszty wysyłki.

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 10

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 9

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 8

Henryk Jędrzejewski: Dekret Warszawski – procedury prawne, sposób ich realizacji oraz skutki dla miasta i właścicieli nieruchomości

Tomasz Luterek: Wycena wartości odszkodowań wojennych

Mieczysław Prystupa: Naiwna wiara w moc programów statystycznych

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Analiza rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną

Robert Bernat: Rzeczoznawstwo majątkowe w Holandii

Dziedziczenia przedsiębiorstw – raport NIK o działaniach organów państwa

Monika Nowakowska: Jak dawniej wyceniano nieruchomości w stolicy

Profesor Antoni Magier i jego „Estetyka miasta stołecznego Warszawy”

WSRM skończyło ćwierć wieku

Książki do czytania jesienią i zimą

Mieczysław Prystupa: Wypominki i wspomnienia

Stanisława Kalus Jesień, jesień (wiersz)

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 7

Standardy zawodowe to świadectwo dojrzałości naszego zawodu – wywiad z przewodniczącym  Rady Standardów Mieczysławem Prystupą

Powołanie Rady Standardów Zawodowych

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6.06.2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

Henryk Jędrzejewski: Obowiązek stałego doskonalenia

Piotr Krysik : Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Karolina i Damian Przekop: Ekonometryczna analiza determinantów cen nieruchomości na pierwotnym i wtórnym rynku lokali mieszkalnych m.st. Warszawy

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Raport E-Valuer Index 2018 cz. II

Koniec użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych

Książki na jesień

Mieczysław Prystupa Jak nie zostałem hrabią

Sara Possumus  Jerycho (wiersz)

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 6

Henryk Jędrzejewski: Zmiany, zmiany, zmiany – felieton z nutką optymizmu

Jerzy Dąbek: Urządzenia infrastruktury technicznej. Określanie wartości szkód inwestycyjnych oraz wynagrodzenia za korzystanie z pasa służebności przesyłu

Beata Piekutowska: Kapitał intelektualny

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Raport E-Valuer Index 2018

Wojciech Kiczka: Analiza pięciu sił konkurencyjnych Portera

Nowe zasady doskonalenia zawodowego rzeczoznawców

Mieczysław Prystupa: Światowy standard wyceny

Stanisława Kalus Lato (wiersz)

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 5

Mieczysław Prystupa: Rynkowy charakter podejścia porównawczego

Zbigniew Baranowski: Matematyczne podstawy wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym

Małgorzata Sobczak: Przesłanki przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Piotr Krysik: Ocena ekonomiczna zmiany standardu energetycznego budynku biurowego

Kodeks Napoleona: 210 lat od jego wprowadzenia

Raport Emmerson Evaluation: Rynek hotelowy w Polsce 2017

Wojtek Kiczka: Przegląd rynku wydawniczego

Książki na wiosnę

Łukasz Jędruszuk: Rzeczoznawcy majątkowi wobec nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Leszek Jerzy Jasiński: Zmiany w technice a dynamika gospodarki

Mieczysław Prystupa: Szarlotka Hrabiny

Sara Possumus Baranek (wiersz)

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 4

Mieczysław Prystupa: Po co wymyślono statystykę?

Automatyczne modele wyceny (AVM)

Henryk Jędrzejewski: Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami – ciąg dalszy

Jerzy Pindelski: Udział rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Część II

Grzegorz Majcherczyk: Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Wojciech Kiczka: Beta Blume’a

Ewelina Turek-Czecharowska: Badania ankietowe wśród rzeczoznawców majątkowych z WSRM – biegłych sądowych

Mateusz Bielewski: XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Książki pod choinkę

Mieczysław Prystupa: Kłopoty z wartością rynkową

Stanisława Kalus:  Radoość

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 3

Mieczysław Prystup:  Stopy dla potrzeb wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.

 Henryk Jędrzejewski: Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jej skutki dla funkcjonowania zawodu rzeczoznawstwo majątkowe i zawodów pokrewnych

Krzysztof Gabrel: Procesy rewitalizacyjne z udziałem rzeczoznawców majątkowych

 Jerzy Pindelski: Udział rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Robert Bernat: Rzeczoznawstwo majątkowe w Republice Federalnej Niemiec

 Tomasz Ciodyk: Krajowy Zasób Nieruchomości – nowa instytucja publiczna na rynku nieruchomości, realizująca Program Mieszkanie Plus

Dariusz Książak, Michał Mrowiec, Robert Korczyński: Raport Emmerson Evaluation E-Valuer Index 2017, część II – Rynek

Wojciech Kiczka: Nowości na rynku wydawniczym

 Wspomnienie o naszym koledze ś.p. Wacławie Baranowskim

Stanisława Kalus Za szybko

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 2

Stanowisko WSRM w sprawie komisji reprywatyzacyjnej

 Mieczysław Prystupa: Zasady prognozowania dochodów i przepływów pieniężnych

 Henryk Jędrzejewski: Podziały nieruchomości na działki gruntu  część II  –   Działalność rzeczoznawców majątkowych i geodetów uprawnionych

 Lidia Piotrowska: Nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego – uwarunkowania i perspektywy

 Wojciech Kiczka: Metoda praktykowanych reguł Rule of Thumb 25% w wycenie wartości niematerialnych i prawnych

 Magdalena Burdzy, Łukasz Koterski: Wycena w USA

 Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 Raport Emmerson Evaluation

 Walne zebranie WSRM

Prystupa „Nie ma przypadków, są tylko znaki”

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 1

Wywiad z prof. Elżbietą Mączyńską, Przewodniczącą Rady Naukowej

Mieczysław Prystupa: Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw

Monika Nowakowska: Służebność osobista i prawo dożywocia. Podobieństwa i różnice w zapisach prawnych i sposobie wyceny

Henryk Jędrzejewski: Podziały nieruchomości na działki gruntu część I  –   Uwarunkowania i  procedury

Krzysztof Gabrel: Szanse i zagrożenia wynikające z projektu ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany

Tomasz Ciodyk: Uwarunkowania prawne i realia rynku nieruchomości rolnych po zmianach w 2016 roku

Agnieszka Bitner: Wyznaczanie wskaźnika zmian cen nieruchomości z wykorzystaniem modelu regresji

Wojciech Kiczka: Nowości na rynku wydawniczym

Kazimerz Rygiel: Tragiczni i dowcipni deweloperzy