Regulamin serwisu WSRM

REGULAMIN SERWISU WSRM.WAW.PL
(uchwalony przez Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
dnia 2013 r.)
§ 1
Definicje pojęć występujących w niniejszym regulaminie

1. Serwis WSRM.waw.pl (zwany dalej także www.WSRM lub serwisem) – serwis stanowiący własność Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, znajdujący się w domenie WSRM.waw.pl, wykorzystywany dla celów statutowych WSRM.
2. Administratorzy www.WSRM – grupa osób upoważniona przez Zarząd WSRM do prowadzenia serwisu WSRM.waw.pl, w składzie: Tomasz Bieliński i Renata Komor.
3. Twórca serwisu – twórcami serwisu WSRM.waw.pl są Administratorzy WSRM.waw.pl .
4. Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie WSRM.waw.pl .
5. Regulamin – niniejszy dokument formalizujący świadczone usługi.
6. Logowanie (zalogowanie) – czynności polegające na podaniu nazwy użytkownika serwisu WSRM.waw.pl oraz hasła do tej nazwy użytkownika w procedurze logowania na stronie WSRM.waw.pl .
7. Profil – strona www: wizytówka internetowa zakładana przez osobę w oparciu o platformę WSRM.waw.pl , będąca zbiorem treści tekstowych, kodu CSS szablonów podstron oraz innych elementów umieszczonych w profilu; każdy użytkownik może posiadać tylko jeden profil.
8. Posiadacz profilu – użytkownik, z którego konta zalogowano się na założone przez Administratora konto.
9. Nazwa profilu – unikalny fragment adresu URL profilu znajdujący się w domenie WSRM.waw.pl z wyłączeniem ewentualnego prefiksu www .
10. Treść profilu – całokształt informacji tekstowych oraz kodu CSS szablonu wraz z plikami graficznymi umieszczonymi na serwerze WSRM.waw.pl przez użytkownika, z wyłączeniem komentarzy pozostawionych przez innych użytkowników lub gości serwisu.
11. Komentarz – informacja tekstowa (także z kodem html), która może zostać umieszczona przez użytkownika serwisu www.WSRM na stronie głównej, na forum dyskusyjnym, bądź na łamach blogu i profilu założonego w oparciu o platformę WSRM.waw.pl .

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem treści profilu jest użytkownik (posiadacz profilu).
2. Publikacja przez użytkownika treści artykułu lub komentarza w serwisie WSRM.waw.pl jest równoznaczna ze zgodą na publikację tych treści przez Administratorów www.WSRM także po usunięciu tego artykułu czy komentarza przez użytkownika.
3. Regulamin może zostać zmieniony, jednak na łamach serwisu jest zawsze dostępna jego aktualnie obowiązująca wersja.
4. Zalogowanie się do serwisu poprzez podanie swojej nazwy użytkownika i hasła jest równoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu w treści obowiązującej w czasie dokonywania tego logowania.
5. Zakres usług świadczonych przez WSRM.waw.pl może być modyfikowany, w szczególności rozszerzany, a zmiany bezpośrednio wpływające na jakość usług poprzedzane będą informacją na łamach serwisu.
6. Serwis WSRM.waw.pl oraz regulamin obejmują wszystkie witryny www znajdujące się pod domeną WSRM.waw.pl .
7. Ewentualne wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu wyjaśniają Administratorzy WSRM.waw.pl .

§ 3
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę majątkową lub szkodę niemajątkową (krzywdę), mogącą wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na stronach Serwisu WSRM.waw.pl . Ewentualne roszczenia o naprawienie takich szkód należy kierować bezpośrednio do podmiotu, który zamieścił informację powodującą szkodę.
2. Administratorzy WSRM.waw.pl nie ponoszą odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika serwisu spowodowane niepoprawnym zapisem lub odczytem informacji, w szczególności błędem bazy danych, awarią sprzętu, itp.,
2) sposób wykorzystania profilu przez użytkownika.
3) treść profilu,
4) treść komentarza,
5) treść artykułu,
6) skutki wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,
7) przerwy w funkcjonowaniu systemu dostarczania poczty e-mail, powodujące opóźnienia lub niemożność dostarczenia korespondencji e-mail z serwisu do użytkownika i odwrotnie,
8) utratę aktualności informacji podanych przez użytkownika, a w szczególności zamieszczonych w treści jego profilu.

§ 4
Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści opublikowanych na stronach www.WSRM.waw.pl pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.wsrm.waw.pl .
2. Dopuszcza się jednorazowe skopiowanie, w tym wydrukowanie w pojedynczym egzemplarzu, treści artykułów serwisu www.wsrm.waw.pl będących własnością WSRM, ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji, oraz pod warunkiem poinformowania o tym Administratora.
3. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie stron www.WSRM.waw.pl, lub jakichkolwiek ich części, bez spełnienia powyższych zastrzeżeń, może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. ? Copyright by Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008 – 2013. All rights reserved.
4. Cała zawartość stron: www.WSRM.waw.pl, za wyjątkiem profili użytkowników serwisu, jest własnością Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (WSRM), o ile nie zaznaczono inaczej.
5. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie całych zawartości stron wymienionych w punkcie poprzedzającym.
6. ?Cytowania” w innych opracowaniach i w wydawnictwach komercyjnych są dozwolone pod warunkiem podania źródła, autora i daty publikacji.
7. Treści zawarte w tekstach publikowanych na stronach www.WSRM.waw.pl są wyrazem opinii i poglądów osób wchodzących w skład organów statutowych Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, lub wyłącznie autorów poszczególnych tekstów, jeśli autor został podany z imienia i nazwiska.
8. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych nie gwarantuje, że zawarte na stronach www.WSRM.waw.pl informacje są prawdziwe. Każda osoba oglądająca te strony musi być świadoma, że informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy albo być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach www.WSRM.waw.pl, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z WSRM.
9. Materiały oraz informacje zawarte na stronach www.WSRM.waw.pl są przedstawiane na zasadzie „takie, jakie są”, bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej, jak i domniemanej, także bez jakiejkolwiek gwarancji prawidłowości informacji, oraz bez jakiejkolwiek gwarancji jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem stron www.WSRM.waw.pl. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów lub usług do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.
10. Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na stronach www.WSRM.waw.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest traktowana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego ani poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu.
11. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości wszelkiej korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji przesłanej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju stron www.WSRM.waw.pl.
12. Strony www.WSRM.waw.pl mogą zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. W takim przypadku Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tychże stron.
13. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń, oraz wyłączeń od odpowiedzialności wymienionych w § 3, w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

§ 5
Dane osobowe użytkownika

1. Akceptując regulamin użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych jedynie w celach statutowych Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), oraz Polityką Prywatności.
2. Użytkownik na życzenie może zmodyfikować podane przez siebie dane osobowe celem korekty.
3. Użytkownik na życzenie ma wgląd w podane przez siebie dane osobowe.
4. Podając swoje dane osobowe użytkownik potwierdza ich autentyczność, prawdziwość i zgodność ze stanem faktycznym.

§ 6
Ograniczenia serwisu i kont użytkowników serwisu

1. Posiadaczem profilu może zostać wyłącznie członek WSRM.
2. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części portalu WSRM.waw.pl , a w szczególności:
1) pozycjonowania stron,
2) prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratorów,
3) spamowania użytkowników,
4) wysyłania jakichkolwiek informacji handlowych (nie dotyczy to oferty użytkownika zamieszczonej na jego profilu).
3. Administratorzy WSRM.waw.pl zastrzegają sobie prawo do:
1) okresowego zawieszenia działania serwisu WSRM.waw.pl z przyczyn technicznych bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników,
2) całkowitego zaprzestania rejestracji nowych kont, tworzenia nowych profili i innej działalności z nimi związanej, bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji,
3) usunięcia profilu, konta w serwisie, komentarza bez podania przyczyny,
4) żądania usunięcia artykułów lub profili łamiących niniejszy regulamin; podmiot, który założył takie profile lub przesłał artykuły, jest zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia.

§ 7
Obowiązki użytkownika serwisu WSRM.waw.pl

Użytkownik ma obowiązek:
1) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed rejestracją w serwisie, napisaniem komentarza lub przesłaniem artykułu,
2) przestrzegać niniejszego regulaminu,
3) dbać o poprawne funkcjonowanie serwisu poprzez informowanie Administratorów WSRM.waw.pl o wszelkich nieprawidłowościach,
4) nie ujawniać hasła do swojego konta w serwisie WSRM.waw.pl osobom trzecim,
5) posiadać hasło do swojego konta w serwisie WSRM.waw.pl inne od nazwy konta,
6) powiadomić Administratorów serwisu WSRM.waw.pl o możliwości posiadania przez osobę trzecią hasła do jego konta w serwisie bądź konta innego użytkownika serwisu,
7) zachować zasady kultury wypowiedzi w treści profilu i komentarzach,
8) przestrzegać praw autorskich osób trzecich przy publikacji jakichkolwiek treści w obrębie serwisu WSRM.waw.pl .

§ 8
Obowiązki Administratorów serwisu WSRM.waw.pl

Administratorzy serwisu WSRM.waw.pl mają obowiązek:
1) dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu serwisu WSRM.waw.pl ,
2) dbać o bezpieczeństwo całego serwisu WSRM.waw.pl ,
3) dołożyć wszelkich starań w zakresie dbania i egzekwowania niniejszego regulaminu ,
4) usunąć profil i/lub konto użytkownika serwisu, który narusza postanowienia tego regulaminu lub ich nie spełnia, w czasie możliwie jak najkrótszym od pozyskania informacji o istnieniu takiego użytkownika,
5) skierowania sprawy do Sądu Koleżeńskiego Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych – w przypadku rażącego złamania lub uporczywego naruszania regulaminu przez użytkownika.

§ 9
Usunięcie profilu z serwisu WSRM.waw.pl

Administratorzy WSRM.waw.pl są obowiązani usunąć profil i/lub konto użytkownika serwisu, jeśli:
1) użytkownik posiada więcej niż jeden profil (w takim wypadku usunięte mogą zostać wszystkie oprócz najnowszego),
2) nazwa profilu jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
3) treść profilu jest niezgodna z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety,
4) treść profilu służy do propagowania treści:
a) godzących w ustrój demokratyczny,
b) nawołujących do nienawiści do innych narodów lub grup etnicznych,
c) pornograficznych,
d) obscenicznych,
e) wulgarnych;
5) działalność właściciela profilu w sposób bezpośredni lub pośredni działa na niekorzyść serwisu, a w szczególności poprzez:
a) masowe reklamowanie (także spam),
b) sztuczne generowanie ruchu w serwisie poprzez jakiekolwiek zautomatyzowane mechanizmy i programy do jego generowania,
c) sztuczne zwiększanie ilości komentarzy, wpisów i notek przy wykorzystaniu jakichkolwiek mechanizmów;
6) treść profilu ma za zadanie upokorzenie, poniżenie osoby trzeciej, bądź zszarganie jej opinii przez wykorzystanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,
7) treść profilu narusza prawa autorskie osób trzecich,
8) dane podane w formularzu rejestracyjnym lub dane osobowe użytkownika nie są zgodne z jego danymi faktycznymi,
9) profil jest wykorzystywany w celach komercyjnych,
10) profil jest wykorzystywany jako część innej strony (podstrona, „enter”, system aktualności, komentarzy),
11) adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym nie istnieje lub nie należy do użytkownika będącego właścicielem profilu.