Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.

2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.

3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.

4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.

5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.

6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.

7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich. 8. Dbałości o godność zawodu.

9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.

10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

„Kodeks etyki zawodowej” został uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM w dniu 24 września 2008 r.

[Uchwała Nr 13/08].