Ważny list zarządu do członków WSRM

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

W tym miesiącu mija już rok obowiązywania ograniczeń w sferze publicznej, uniemożliwiających organizację naszych zebrań szkoleniowych. Niestety stan pandemii utrzymuje się permanentnie i wiele na to wskazuje, iż do końca bieżącego roku nie będziemy mogli się spotykać stacjonarnie. Bardzo jest nam wszystkim brak tych cyklicznych spotkań, podczas których – oprócz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – mieliśmy możliwość nawiązywania i rozwijania kontaktów także koleżeńskich w naszym licznym gronie.

 

Sytuacja epidemiczna komplikuje działalność zawodową, tym niemniej aktualnymi pozostają obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, w tym także wymóg zapisany w art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), tj. obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dokumentowania jego wypełniania. Szczegółowo precyzują to przepisy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 811). Zgodnie z wymogami § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 tego rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany uzyskać w 2021 r. co najmniej 12 punktów, w tym przynajmniej 6 punktów „warsztatowych”. Jak już Państwa w ubiegłym roku poinformowaliśmy, nadzorujący nas minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyraził pogląd, iż (cyt.) …w treści rozporządzenia nie zawarto ograniczenia jedynie do stacjonarnych sposobów doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Możliwe jest zatem doskonalenie kwalifikacji przez rzeczoznawców majątkowych w trakcie warsztatów, szkoleń oraz kursów organizowanych w formach niestacjonarnych, w tym na przykład w formie elearningowej.

Mając zatem powyższe na względzie, podobnie jak w ubiegłym roku zarząd WSRM pragnie wyeliminować Państwa obawy i zapewnić, że również w 2021 r. zorganizujemy dla Państwa cykl warsztatów i szkoleń na platformie e-learning. Przewidujemy, iż łączna liczba punktów możliwych do uzyskania na ich podstawie przekroczy wymagane przepisami ww. minimum. Już aktualnie na naszej platformie edukacyjnej el.wsrm.waw.pl do Państwa dyspozycji pozostaje możliwość uczestnictwa w seminarium szkoleniowym pt. Problematyka pracy rzeczoznawcy majątkowego – biegłego sądowego. Wybrane zagadnienia, prowadzonym autorsko przez kol. Ewelinę Turek-Czecharowską. Kolejne seminarium, tym razem warsztatowe, planujemy uruchomić jeszcze w marcu. W przygotowaniu pozostają następne. Nadmieniamy, iż dostępnymi dla Państwa są również nasze ubiegłoroczne seminaria e-learningowe, z zastrzeżeniem, iż osoby, które w tych warsztatach już uczestniczyły w ubiegłym roku, nie będą mogły ubiegać się o ponowne uzyskania zaświadczenia o ich ukończeniu.

Przy okazji pragniemy Państwa poinformować, że – analogicznie jak w roku ubiegłym – warunkiem zaliczenia seminarium w formie e-learning będzie zarejestrowana cyfrowo aktywność uczestnika w zapoznaniu się z treścią wszystkich części (modułów) konkretnego szkolenia lub warsztatu oraz rozwiązanie testu sprawdzającego zrozumienie i przyswojenie wiedzy. Mając na względzie, iż niektórzy z Państwa mogą mieć limitowany dostęp do Internetu (utrudniający wielogodzinne uczestnictwo on line), jak też okoliczność, iż niektóre osoby wolą pracować z tekstem skopiowanym do własnego komputera, a nawet wydrukowanym, nie prowadzimy ewidencji czasu trwania pracy uczestnika seminarium. Pragniemy tylko zauważyć, iż nasze seminaria stanowią z reguły opracowania autorskie, a więc wykorzystanie tych tekstów dla celów innych niż szkoleniowe będzie wymagać zgody ich autorów.

Informujemy też Państwa, iż – podobnie jak dotychczas – uczestnictwo członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w seminariach szkoleniowych i warsztatowych na naszej platformie e-learning jest nieodpłatne, oczywiście pod warunkiem niezalegania ze składkami członkowskimi.

Przedstawiając powyższe serdecznie Państwa pozdrawiamy.

Za Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 Prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący WSRM

 

Warszawa, dnia 3.03.2021 r.