REV – Świadectwo Uznania Zawodowego

Informacja dla osób zamierzających przedłużyć Świadectwo REV oraz osób zamierzających ubiegać się o  Świadectwo REV

 

 

W związku z tym, że z końcem listopada 2023 r. upływa termin ważności Świadectw REV wydanych jesienią 2018 r., osoby posiadające te Świadectwa i zamierzające przedłużyć ich ważność na dalsze 5 lat powinny, złożyć w Federacji,  do dnia 26.11.2023 r. następujące dokumenty:

deklarację kontynuacji Świadectwa, w formie oświadczenia, według wzoru (Załącznik 1a),

rekomendację Stowarzyszenia regionalnego, do którego należy posiadacz Świadectwa, (opracowanego wg. zasad przyjętych dla rekomendacji osób ubiegających się o Świadectwo REV po raz pierwszy),

– kopię dowodu wpłaty 3500,00 zł  na konto PFSRM (kwota ta jest płatna jednorazowo za całe 5 lat).

Listę osób, które złożą powyższe dokumenty, PFSRM  po ich weryfikacji, prześle do TEGoVA ze wskazaniem kontynuacji REV.

 

W stosunku do osób, które są aktualnie na liście TEGoVA, a nie złożą wniosku lub złożą, ale nie uzyskają rekomendacji Stowarzyszenia, pomimo, że np. dokonały wpłaty, Federacja przesyła do TEGoVA  informację o wygaśnięciu Świadectwa ze wskazaniem wykreślenia z listy.

Dla osób nie posiadających Świadectwa, a zamierzających je uzyskać,  przeprowadza się kwalifikację wg. obowiązującego Regulaminu (Regulamin i wzory dokumentów dostępne są na stronie PFSRM). Osoby, które złożą wnioski, po ich pozytywnym zakwalifikowaniu zostaną rekomendowane do wpisu na listę REV.

Kandydaci, którzy chcą być zakwalifikowani w maju 2023 r., proszeni są o złożenie dokumentów  do 26.11.2023 r.