Apel Zarządu PFSRM

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy Majątkowi

Jak Państwo wiedzą, niedawno weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Jedna ze zmian dotyczy obowiązku zamieszczania w operacie pieczęci rzeczoznawcy majątkowego. Otóż obowiązek ten został zniesiony. Obecnie drugą dopuszczalną formą, poza użyciem pieczęci, jest możliwość zamieszczenia imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w formie nadruku.

Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego jest nieodłącznym atrybutem naszego zawodu, od początku jego istnienia. Symbolizuje ogrom wiedzy, jaki trzeba było zdobyć, żeby uzyskać uprawnienia. I to wiedzy interdyscyplinarnej, m.in. z takich dziedzin, jak prawo, ekonomia, statystyka, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo. Potwierdza unikatową specjalizację, utrwalaną doświadczeniem zawodowym i systematycznym podnoszeniem kwalifikacji. Poświadcza, że osoba posługująca się pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, została wyposażona w niezwykle odpowiedzialną kompetencję – współdecydowania o ważnych sprawach majątkowych obywateli, organów publicznych, firm i innych podmiotów.

Chyba każda/każdy z nas, podejmując wyzwanie ubiegania się o uprawnienia zawodowe, marzył/a o pieczęci tak samo, jak o świadectwie uzyskania uprawnień. Jej zdobycie kosztowało wiele wysiłku i czasu. Później, pracując już w zawodzie, na co dzień staramy się dbać, by pieczęć gwarantowała wysoki poziom opracowania i jego wiarygodność. Przybicie pieczęci i złożenie podpisu na operacie szacunkowym lub innym dokumencie, to dla rzeczoznawcy majątkowego chwila niepowtarzalna, oznaczająca zamknięcie kolejnego etapu na ścieżce rozwoju zawodowego.

Prawo do posługiwania się pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego z logo PFSRM jest przywilejem członków Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych apeluje do koleżanek i kolegów, by mimo braku takiego obowiązku, nadal korzystać z możliwości potwierdzania swojej pracy przy użyciu pieczęci. Jest to element wieloletniej tradycji i dorobku naszego zawodu.

Używajmy pieczęci, bądźmy z niej dumni i dbajmy o to, by potwierdzała wysoki poziom naszej pracy !

Zarząd PFSRM   

(źródło: www.pfsrm.pl)