Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
23 sierpień 2018

Została powołana Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

W celu zapewnienia efektywniejszej realizacji zadań związanych ze standardami wyceny nieruchomości prace nad projektami standardów zostały powierzone Radzie Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.

W radzie wyodrębniono komisję do spraw opracowania standardów zawodowych. Będzie odpowiedzialna za merytoryczną weryfikację projektów standardów zawodowych przygotowanych przez poszczególne zespoły specjalistów, a także za nadzór nad tymi zespołami oraz ich wsparcie przy pracach nad standardami zawodowymi (ukierunkowanie prac). Druga komisja do spraw opiniowania standardów zawodowych, będzie przedstawiała opinie wobec opracowanych przez zespoły specjalistów projektów standardów zawodowych.

W skład rady minister powołał osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Członek komisji opracowania standardów powinien dodatkowo posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie szacowania nieruchomości. Wypracowane przez radę projekty będą przekazywane do zaopiniowania przez środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Po zasięgnięciu opinii Minister Inwestycji i Rozwoju na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie ustalał oraz ogłaszał dany standard w Dzienniku Urzędowym w drodze obwieszczenia.

Standardy ujednolicają praktykę wyceny, w tym szczegółowe rozwiązania metodologiczne, przede wszystkim w obszarach rozbieżnych, które pojawiają się podczas dokonywania wycen. Standardy powinny stanowić dopełnienie obowiązujących regulacji, tak aby minimalizować ryzyko popełniania błędów podczas sporządzania opinii o wartości nieruchomości oraz ujednolić praktykę wykonywania zawodu przez rzeczoznawców majątkowych.

Skład Rady Standarów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

 • prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący Rady

Skład Komisji do spraw opracowania standardów zawodowych

 • mgr inż. Joanna Monika Szapiro –Nowakowska – Przewodnicząca Komisji
 • dr Anna Beer-Zwolińska
 • mgr inż. Krzysztof Bratkowski
 • mgr inż. Jerzy Dąbek
 • mgr Tomasz Ciodyk
 • dr inż. Aldona Góźdź
 • mgr inż. Romuald Gromulski
 • dr hab. Magdalena Habdas
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • mgr Barbara Majewska
 • mgr inż. Małgorzata Skąpska

Skład Komisji do spraw opiniowania standardów zawodowych

 • dr inż. Jan Konowalczuk – Przewodniczący Komisji
 • mgr inż. Zbigniew Brodaczewski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

(źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

Back to top